Stadgar

Stadgar

för

Stugföreningen Sommarbo, Skummeslövstrand

Gällande från 2017-07-09

§1 Ändamål

Föreningen är en sammanslutning av stugägare i området Sommarbo som ska arbeta för gemensamma intressen genom att:

 • ordna aktiviteter för föreningens medlemmar
 • verka som kontaktorgan mellan föreningens medlemmar och jordägaren samt berörda myndigheter
 • samverka med andra intresseföreningar
 • ansvara för renhållningen inom området

§2 Medlemskap

Till medlem antas person som är arrendator på Sommarbos område, fastigheten Laholm Skummeslöv 27:1. Ansökan om medlemskap görs till styrelsen.

§3 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, tre ordinarie styrelsemedlemmar samt två styrelsesuppleanter. Styrelsesuppleanterna väljs på en tid av ett år. Övriga väljs växelvis på två år med ordförande och en styrelseledamot udda år, kassör och två styrelseledamöter jämt år. Styrelsen utser inom sig, utöver ordförande och kassör, de roller som behövs för styrelsearbetet.

§4 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar och ansvarar för dess intressen och angelägenheter samt handlägger och beslutar för föreningen i alla ärenden som inte regleras i dessa stadgar.

Styrelsens uppgift är att:

 • Verka för att föreningens ändamål uppfylls
 • Genomföra av föreningsmöte fattade beslut
 • Ansvara för och administrera föreningens ekonomi
 • Upprätta förvaltningsberättelse och årsbokslut
 • Genomföra övriga åliggande enligt dessa stadgar

§5 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder när ordföranden kallar eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Kallelse till sammanträde ska skickas elektroniskt, och per brev om ledamot begär det, till såväl ledamöter som suppleanter minst en vecka före sammanträdet. Protokoll ska föras vid sammanträdet. Ordinarie ledamot som ej kan delta ersätts av suppleant som då tjänstgör som ordinarie ledamot. Annan suppleant har närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt.

§6 Styrelsebeslut

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter, eller röstberättigade suppleanter, är närvarande och ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§7 Firmatecknare

Innestående medel på bank och postgiro ska disponeras av kassören enligt beslut på årsmötet. I övriga ärenden tecknas föreningens firma av ordförande och kassör i förening.

§8 Arvoden

Årsmötet beslutar varje år om arvode till styrelsens medlemmar, som inom sig fördelar arvodet.

Årsmötet beslutar även om arvode till föreningens tillsynsperson.

§9 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1 januari till och med 31 december.

 

§10 Avgifter

Medlems- och renhållningsavgift för kommande verksamhetsår.

Städavgift för de medlemmar som inte deltar på städdagen under kommande verksamhetsår.

Samtliga avgifter fastställs vid varje årsmöte.

§11 Års- och föreningsmöte

Medlemmars rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på årsmöte eller föreningsmöte.  Vid möte har varje medlem en röst, dock endast en per arrendeställe. Med arrendeställe avses tomtplats som är upplåten som bostadsarrende.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning ska äga rum, om någon så begär. Beslut fattas, om inte dessa stadgar säger annat, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.

Årsmöte avhålls andra söndagen i juli månad inom Laholms kommun på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Föreningsmöte avhålls när styrelsen bedömer att det behövs eller när minst en fjärdedel av medlemmarna eller revisor begär det. Föreningsmöte ska avhållas inom Laholms kommun.

Kallelse till möte skall ske minst 14 dagar i förväg. Kallelse skickas elektroniskt till alla medlemmar, på föreningens hemsida och sätts upp på anslagstavlorna inom Sommarbos område. Kallelse skickas per brev till medlem som anmält detta till styrelsen.

§12 Ärenden på årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd och fullmakter
 3. Val av två protokolljusterare, tillika vid val fungerande som rösträknare
 4. Godkännande av kallelsen
 5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av styrelse jämte suppleanter
 8. Val av två revisorer och revisorssuppleant
 9. Val av valberedning
 10. Val av tillsynsperson
 11. Val av kommittéer
 12. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutet till årsmötet eller som enskild medlem begärt senast 21 dagar före årsmötet
 13. Fastställelse av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 14. Fastställelse av renhållningsavgift för kommande verksamhetsår
 15. Fastställelse av städavgift för kommande verksamhetsår
 16. Fastställelse av styrelsearvode för innevarande verksamhetsår
 17. Fastställelse av arvode för tillsynsperson
 18. Övriga informations- och diskussionspunkter

Beslut får bara fattas på ärende som tagits upp på föredragningslistan. Ledamot eller suppleant i styrelse får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer eller revisorssuppleant.

§13 Föreningsmöte

Vid Föreningsmöte får endast beslut fattas som har angetts i kallelsen till mötet. Föreningens ordförande fungerar som ordförande för mötet, ifall inte mötet bestämmer annat. Protokoll förs, som justeras av två valda protokolljusterare.

§14 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast göras på ordinarie årsmöte och kräver att minst två tredjedelar (2/3) av de som röstar biträder förslag om ändring. Förslag ska skickas till samtliga medlemmar minst 14 dagar före årsmötet.

§15 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Beslut om föreningens upplösning ska fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de som röstar på det sista mötet.

Efter beslut om upplösning, sedan dess förbindelser blivit avslutade, återstoden av pengarna fördelas lika mellan samtliga arrendeställen.

§16 Övrigt

För den som hyr eller lånar ut sin stuga ansvarar arrendatorn för att dessa stadgar och övriga ordningsregler inom området följs.

Medlem som säljer sin stuga bör informera ny arrendator om stugföreningen Sommarbo och vikten av att vara medlem i föreningen.

 

Föreningen är en sammanslutning av stugägare i området Sommarbo som ska arbeta för gemensamma intressen genom att ordna aktiviteter för föreningens medlemmar, verka som kontaktorgan mellan föreningens medlemmar och jordägaren samt berörda myndigheter, ansvara för renhållningen inom området